مشاهده تریلر
کارل فردریکسن به اجبار قبول می‌کند تا با یک دوست خانم به یک قرار عاشقانه برود، اما اصلاً نمی‌داند که امروزه قرارهای عاشقانه چگونه هستند. برای همین دوست همیشگی‌اش داگ به کمک او می‌آید تا او را قبل از قرار آرام کند و نکاتی را به او یاد دهد.
همراه با زیرنویس چسبیده