مشاهده تریلر
داستان متخصص یک سردخانه که بدن یک دختر کوچک را احیا می‌کند، اما برای اینکه به تنفس ادامه دهد باید از بدن زنان حامله مواد بیولوژیکی‌ای را جمع کند. زمانی که مادر آن دختر متوجه می‌شود دخترش زنده است، وارد معامله‌ای می‌شوند که راه برگشتی از آن نیست.
همراه با زیرنویس چسبیده