رتبه
عنوان
فروش آخر هفته
فروش کل
هفته اکران
1
$8.4M
$69.2M
3
2
$8.3M
$8.3M
1
3
$6.3M
$25.4M
2
4
$4.7M
$81.3M
4
5
$3.2M
$630.5M
10
7
$2.6M
$2.6M
1
8
$2.5M
$2.8M
2
9
$1.8M
$69.8M
6
10
$1.6M
$321.2M
10